คณะผู้จัดทำ

เด็กชายฐิติพันธ์   ดิษฐเนตร    ม.2/1
เด็กชายอดิศักดิ์    ล้วนพร    ม.2/1
อาจารย์ที่ปรึกษา   อาจารย์สุวีร์ดา ริจนา
โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า